Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NAZIV AKTIVNOSTI
Za investicijo na Sveti Ani je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«, podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK
Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1. »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«. Naložba je bila potrebna zaradi interesa članov zadruge po organiziranem odkupu kmetijskih pridelkov na območju Občine Sveta Ana. Z novimi pridobitvami na Sveti Ani bomo pripomogli k večjemu obsegu poslovanja in s tem posledično večjemu prometu v sami trgovini.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Z novogradnjo skladišča za odkup kmetijskih pridelkov bomo z izgradnjo silosov, skladišča in mostno tehtnico približali poslovalnico in na ta način omogočili konkurenčnejšo pridelavo žitaric. Poenostavili bomo dovoz do samih silosov in skladišča, uredili cestno infrastrukturo pred samo trgovino in skladiščem. Te investicije so bile predmet javnega razpisa, z lastnimi sredstvi bomo naredili še druga predvidena dela, ki so nujna za obnovo trgovine. Poslovalnica na Sveti Ani je usmerjana v trgovinsko dejavnost.

CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v zadrugi doseženi naslednji cilji:
-    Dodajanje vrednosti nepremičnini na Sveti Ani
-    Širjenje vrste storitev
-    Izboljšanje konkurenčnosti same panoge
-    Posodobitev in povečanje obsega dela v trgovini
-    Ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
-    Zagotovitev kvalitetnejše storitve kupcem

PRIČAKOVANI REZULTATI
-    Višji prihodek zadrugi
-    Povečanje prometa v trgovini
-    Izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje obsega ročnega dela
-    Pridobitev novih strank

Iskanje